logo ue fundusze

Moja Przyszłość Pielęgniarstwo

W dniu 14 listopada 2017 została podpisana umowa między Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w Warszawie na realizację projektu ,,Moja przyszłość - PIELĘGNIARSTWO”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

Projekt jest realizowany w partnerstwie z NZOZ MALTANKĄ sp. z o. o, ul. Marii Dąbrowskiej 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz uzyskanie przez studentów jak najwyższych efektów kształcenia w dziedzinie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego. Studenci w znacznym stopniu będą mogli maksymalizować swój potencjał oraz zdobywać i doskonalić ponadprogramowe kompetencje, które w ramach projektu zostały zaplanowane. Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi V Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych.
Zadania realizowane zgodnie z Programem Rozwojowym:

  • Uczelniany program stypendialny
  • Dodatkowe zajęcia wykraczające poza program kształcenia,
  • Dostosowanie obowiązkowych praktyk do ERJPiS,
  • Szkolenia dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Oraz Zamiejscowego Wydziału Pedagogiki Nauk o Zdrowiu w Tomaszowie Mazowieckim

Uczestnikami projektu są:

  • studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. i Zamiejscowego Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w Tomaszowie Mazowieckim studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne,
  • osoby, które zamieszkują tereny wiejskie lub miasta i miasteczka do 25 tysięcy mieszkańców
  • wykładowcy - kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. i zamiejscowego Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w Tomaszowie Mazowieckim. Wsparcie tej grupy jest odpowiedzią na systematycznie zmniejszająca się liczbę pielęgniarek pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2017r. do 31.08.2020r.

Wartość projektu to 1 951 521,00 zł.